انتشار عمومی اطلاعات

عنوانتاریخ ثبتملحقات
اطلاعات مربوط به صورت های مالی(ماده5 دستورالعمل شفافیت) 1397/12/22
2-5- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/22 خرداد 98 | اسفند96 | شهریور96 | آذر96
3-5- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/22 خرداد96 | اسفند96 | شهریور96 | آذر96
4-5- مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1395/12/22 اسفند95 | شهریور96 | اسفند 96
5-5- تسهیلات بین بانکی دریافتی 1395/12/22 اسفند95
8-5- خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/22 خرداد96 | اسفند 96 | شهریور96 | آذر96
9-5- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/12/22 اسفند 96
10-5- مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96 | اسفند 96
11-5- مانده اسناد پرداختنی 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96
12-5- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/22 شهریور 96 | خرداد96 | آذر96
13-5- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/12/22 اسفند95
14-5- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96 | اسفند 96
15-5- مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96 | اسفند 96
16-5- مانده بدهکاران موقت 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96 | اسفند 96
17-5- مانده بستانکاران موقت 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96
18-5- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم 1395/12/22 اسفند95
19-5 اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) 1399/07/20
20-5 خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1399/07/20
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (مواد 6 تا 11 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22 گزارش کلی ریسک سال 94
مدیریت ریسک اعتباری (ماده 6) 1395/12/22
1-6- سیاست ها و خط مشی های اعتباری 1395/09/16 سیاست ها و خط مشی های ریسک اعتباری
2-6- واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری 1395/09/16 واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری
3-6- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات 1395/09/16 حدود اختیارات تصویب
4-6- میزان پذیرش ریسک اعتباری 1395/09/16 میزان پذیرش ریسک اعتباری
5-6- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات وتعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان، بخش های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و ... 1395/09/16 اسفند 96 | شهریور97 | شهریور96
6-6- فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان 1395/09/16 فرآیند اعتبار سنجی
7-6- روش سنجش ریسک اعتباری 1395/09/16 روش سنجش ریسک اعتباری
8-6- روش های کاهش ریسک اعتباری 1395/09/16 روش کاهش ریسک اعتباری
9-6- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری 1395/09/16 شهریور95 | شهریور 96 | اسفند 96 | شهریور97
10-6- معیار های دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری 1395/09/16 معیار ها
11-6- سازو کار های کنترل و پایش ریسک اعتباری 1395/09/16 سازوکار کنترل و پایش
12-6- نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخائر مربوط به آنها 1395/09/16 سیاست های مدیریت | شهریور 96 | شهریور97 | اسفند96
مدیریت ریسک نقدینگی (ماده 7) 1395/12/22
1-7- سیاست ها و خط شی های مدیریت ریسک نقدینگی 1395/09/16 سیاستهای کلی
2-7- واحد های اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی 1395/09/16 ساختار ریسک نقدینگی
3-7- ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن 1397/09/16 اسفند 95 | شهریور 96 | اسفند 96 | شهریور 97
4-7- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با در جه نقد شوندگی بالا 1397/09/16 اسفند 95 | شهریور 96 | اسفند 97 | شهریور 97
5-7- میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی 1397/09/16 اسفند 95 | شهریور 96 | اسفند 97 | شهریور 97
6-7- میزان ورودی ها و تعهدات به ارز های عمده در دوره آتی 1397/09/16 ارزهای عمده | اسفند 96 | شهریور 97
7-7- برنامه تداوم فعالیت در حوزه ریسک نقدینگی 1395/09/16 تداوم فعالیت
8-7- برنامه مقابله با بحران 1397/09/16 اسفند 95 | شهریور 96 | اسفند 97 | شهریور 97
9-7- روش سنجش ریسک نقدینگی 1395/09/16 روش و ابزارهای سنجش
10-7- سازو کار های کنترل و پایش ریسک نقدینگی 1395/09/16 کنترل و پایش
مدیریت ریسک عملیاتی (ماده 8) 1395/12/22
1-8- برنامه تداوم فعالیت در حوزه ریسک عملیاتی 1395/09/16 برنامه تداوم فعالیت
2-8- تدبیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی 1395/09/16 تدابیر پیشگیرانه 1395
3-8- تمهیدات مقابله با بحران 1395/09/16 تمهیدات مقابله با بحران 1395
4-8- روش سنجش ریسک عملیاتی 1395/09/16 روش سنجش ریسک عملیاتی بانک
5-8- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی 1395/09/16 سرمایه پوششی ریسک عملیاتی 1394 | سرمایه پوششی ریسک عملیاتی 1395
6-8- سازو کار های کنترل و پایش ریسک عملیاتی 1395/09/16 سازوکار کنترلی و پایش ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک بازار (ماده 9) 1395/12/22
1-9- سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار 1395/09/16
2-9- روش سنجش ریسک بازار 1395/09/16 روش سنجش ریسک بازار
3-9- میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار 1395/09/16 شهریور 96 | اسفند 95
4-9- میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و ... 1395/09/16 شهریور 96 | اسفند 95
شاخص های ماده 10 1395/12/22 اسفند 95 | شهریور96 | اسفند 96 | شهريور97
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1395/12/01
نسبت ها 1395/12/02 نسبتها تا 94/12/29
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/07/21
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/07/21
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به: 1- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 2- سرمایه پایه 3- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1399/07/21
نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات 1399/07/21
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1399/07/21
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 1399/07/21
نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 1399/07/21
نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها 1399/07/21
نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 1399/07/21
وضعیت کفایت سرمایه (ماده 11) 1395/12/22 اسفند95 | شهریور 96 | اسفند96 | شهریور97
وضعیت کفایت سرمایه شامل دارائی های در معرض ریسک ، میزان و ساختار سرمایه،نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک 1399/07/28
اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ( مواد 12 و 13 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22
1-12- ساختار هیات مدیره 1395/12/26 اعضای هیئت مدیره
4-12- مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده 1395/12/26 مجمع عادی 95 | مجمع فوق العاده 95
6-12- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات 1395/12/26 توسعه نظام جبران خدمات رقابتی
7-12- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی 1395/12/26
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن 1395/12/26
اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ( ماده 14 دستورالعمل شفافیت) 1395/12/22
هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی موسسه اعتباری 1395/09/16 شهریور 96
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل 1395/09/16
تغییر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 1395/09/16
مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری 1395/09/16
هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه 1395/09/16
میزان خسارت وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه 1395/09/16
هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه 1395/09/16 ادغام شعب
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1396/05/22 اسفند 95
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 1399/07/20
مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی طی دوره آتی 1399/07/20
ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره 1399/07/20
مصوبات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده و فوق العاده 1399/07/20
ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ... 1399/07/21 الحاقیه اول
ساختار هیات مدیره شامل مشخصات اعضاء، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هرکدام از آنها 1399/07/21
ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد شامل مشخصات اعضاء، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان 1399/07/21
گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارائه شده در دوره قبل با بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن 1399/07/28
سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی 1399/07/28